BILETY NA WYSTAWY:

Normalny – 20 zł

Ulgowy – 10 zł

Oprowadzanie – 50 zł

Grupowy (min. 5 osób) z oprowadzaniem – 10 zł / os.

Bilet na warsztaty – 25 zł

Bilet na wystawy przy zakupie biletu do kina – 2 zł

Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Karty Rodziny Plus – 5 zł

Bilet dla posiadaczy Radomskiej Karty Kultury – 15 zł
Bilet w ramach programu „Koleją do kultury” – 3 zł


Bilet w ramach programu „26-600 Strefa Kultury” – 20,00 zł (bilet wstępu do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli)


W każdą sobotę wstęp bezpłatny

Ulga w wysokości 50% ceny biletu normalnego za wstęp na wystawy przysługuje:

• Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
• Nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
• Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym.
• Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem.

Zwolnienie z opłat przysługuje:

• Dzieciom do 7 lat.
• Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari,
Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
• Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

• Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

• Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 

o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi lub zwolnienia z opłaty są:

• Legitymacje służbowe.
• Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu.
• Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
• Legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS.
• Karta Polaka.

• Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Osoba zwolniona z opłaty za wstęp do MCSW „Elektrownia” w Radomiu okazuje upoważnionemu pracownikowi MCSW „Elektrownia” w Radomiu ważny dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość

BILETY DO KINA:

Poniedziałek – 15 zł

Wtorek–czwartek – 19 zł

Piątek–niedziela – 23 zł

Filmy dla dzieci – 17 zł

Grupowy (min. 5 osób) w dowolny dzień – 15 zł / os.

Pokazy przedpremierowe (bez względu na dzień i formę prezentacji) – 26 zł

Sztuka na ekranie – 30 zł

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – 15 zł / os.

Bilet-prezent – 23 zł

Dyskusyjny Klub Filmowy

Poniedziałek – 15 zł

Wtorek–niedziela – 19 zł

Projekcje przedpremierowe – 26 zł

Karnet na trzy dowolnie wybrane filmy – 39 zł


POZOSTAŁE BILETY


Wstęp do biblioteki – 3 zł

Fotobilet (sesja zdjęciowa na terenie „Elektrowni”) – 300 zł 

Opłata parkingowa – 3 zł